FOREWORD

Understanding what customers really want is crucial to any successful business. But imagine if we could goa stage further; if as an industry we could discover what genuinely shapes travel experiences, or measure what travellers value most and in turn how their expectations could and should be better met.At Amadeus, we have long been committed […]

Read More FOREWORD

Fun facts about film industry

Only one woman has been nominated for an Oscar for cinematography The first film kiss happened in 1896 The first toilet did not flush on the American big screen until 1960 Leonardo DiCaprio did not do the drawing in ‘Titanic’ James Cameron the director did it. Movie Taxi Driver is written in two weeks Harry […]

Read More Fun facts about film industry

Branches of Art

1. Film making – cinematography 2. Painting 3. Music 4. Literature 5. Dancing 6. Photography 7. Fashion 8. Architecture 9. Sculpturing 10. Animation 11. Design 12. Pottery 13. Wood making 14. Jewelry making 15. Body art People who make art alive 1. Film director, operator, script writer, actor, designer 2. Painter, artist 3. Musician, composer, […]

Read More Branches of Art

Թե ինչ չպետք է անել Ֆրանսիայում

Ֆրանսիան մեծ երկիր է և օրենքներն ու կանոնները տարբեր են երկրի տարբեր մասերում, սակայն միանշանակ կան բաներ, որոնք տուրիստները պետք է խուսափեն անել Ֆրանսիայում: Երբեք մի թերագնահատիր լեզուն իմանալու կարևորությունը Ֆրանսիացիները վիրավորանք են համարում իրենց երկրում իրենց լեզվի չիմացությունը: Դուք կստանաք ավելի լավ սպասարկում և հարգանք օգտագործելով որքան հնարավոր է շատ Ֆրանսերեն բառեր. օրինակ` Bonjour” […]

Read More Թե ինչ չպետք է անել Ֆրանսիայում