Լանդշաֆտագիտությանքննության հարցաշար

1. Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունն ուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրա ուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բաղադրիչներով: 2. Որո՞նք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվ գործոններով հյուսված համակարգ, այն ճանաչել բազմակողմանիորեն, որպեսզի ոչ մի բաց տեղ չմնա, հնարավոր լինի լանդշաֆտը օպտիմացնել և այն դարձնել առավելագույնս […]

Read More Լանդշաֆտագիտությանքննության հարցաշար

Բնական ռեսուրսներ

Բնական ռեսուրսներ: Ռեսուրսը ինչ-որ բանի հնարավորություն, պաշար, նախադրյալ է: Ընդհանրապես ռեսուրս է նաև այն ամենը, ինչը մարդկանց անհրաժեշտ նյութական ու հոգևոր բարիքների ստացման աղբյուր և նախադրյալ է: Այդպիսի աղբյուր ու նախադրյալ են մեզ շրջապատող բնության բազմաթիվ նյութեր ու երևույթներ` օգտակար հանածոները, անտառի հարստությունները, վարելահողն ու մարգագետինը, գետերն ու լճերը, քամին ու անձրևը, արևի լույսն ու […]

Read More Բնական ռեսուրսներ

Էկոհամակարգեր (տեքստի մշակում)

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները ·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն),+ ·         օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև,+ ·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ,+ ·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ […]

Read More Էկոհամակարգեր (տեքստի մշակում)

Կուլտուրական լանդշաֆտներ

Կարդալ գրքից «Կուլտուրական Լանդշաֆտներ» թեման և առանձնացնել հարցեր. 1. Ո՞ր լանդշաֆտն է կոչվում կուլտուրական: 2. Թվարկել կուլտուրական լանդշաֆտի օրինակներ: 3. Ի՞նչ է կոչվում այն համակարգը, որը հետևում է լանդշաֆտի զարգացման ընթացքին: 4. Քանի կատեգորիայի են բաժանվում ժամանակակից լադշաֆտները 5. Ի՞նչ մեթոդներ է մշակել գիտությունը կուլտուրական լանդշաֆտների կարգավերման համար

Read More Կուլտուրական լանդշաֆտներ

Գործնական աշխատանք. թեմա 1

Կարդալ նյութի 2-3 էջի Դասախոսություն 1-ը: Պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ Ի՞նչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որնուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրաուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին: Որո՞նք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Լանդշաֆտագիտության […]

Read More Գործնական աշխատանք. թեմա 1

Լանշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն և գիտական ճյուղ

Առարկայում հանդիպող տերմիններ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրական միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը աշխաըհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանշավտների կառուցվածքը, տրանսֆորմացիան և դինամական։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության երեք ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագարական, կենսաքիմիակ։ Գոյություն ունի լանդշաֆտի փոփոխության երեք տեսակ՝ թեթև վերականգնողական, միջին, անդառնալի։ Ինֆրաստրուկտուրա՝ ճանապարհներ, հեռախոսային գծեր, կաբելային հոսանքի գծեր, տրանսպորտային կապ, հիվանդանոցներ, […]

Read More Լանշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն և գիտական ճյուղ