Տնտեսագիտության հարցաշար. թեմա 1

1. Տնտեսագիտության էությունը Տնտեսագիտությունը ուսումնասիրում է տնտեսության կազմակերպան օրենքները, խնդիրներն ու առանձնահատկությունները: Տնտեսագիտությունյան տեսությունը գիտություն է, որն ուսումնասիրում է բարիքների և ծառայությունների արտադրության, բաշխման, փոխանակման և սպառման ընթացքում մարդկանց միջև ծագած հարբերությունները` կապված սհմանափակ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման և մարդկանց պահանջների բավարարման հետ: 2. Ռեսուրսների բովանդակությունը և դրանց տեսակները Ռեսուրսները բաժանվում են չորս տեսակի` Բնական ռեսուրսներ- […]

Read More Տնտեսագիտության հարցաշար. թեմա 1